مجوز کار برای مشاغل با منافع ویژه

  1. صفحه اصلی
  2. navigate_before
  3. نکته مهم
  4. navigate_before
  5. مجوز کار برای مشاغل با منافع ویژه

مجوز کار برای مشاغل با منافع ویژه

افسران اداره گذرنامه کانادا این اختیار را داشته تا ارزیابی نمایند که آیا صدور مجوز کار برای یک فرد با ملیت خارجی بدون نیاز به (Labor Market Impact Assessment) LMIA برای مهاجرت کاری به کانادا  قطعی است یا خیر و از این اختیار با عنوان مزیت اجتماعی یا فرهنگی یاد می‌شود.

در واقع سود پیشنهادی شهروند خارجی به کشور کانادا از راه کار کارگر، بایستی چشمگیر به نظر بیاید. افسران بخش مهاجرت کاری به کانادا، به طور معمول به موثق بودن اظهارها، درستی و تشخیص کارشناسان از راه ارائه نمودن شواهد عینی در زمینه شهروند خارجی اطمینان داشته و بدان اعتماد می نمایند.

گذشته شهروند خارجی نیز، معیاری خوب از سطح موفقیت‌های آن شهروند به شمار می آید.

سنجش عینی برای سود «چشمگیر اجتماعی یا فرهنگی»

ثبت پیشینه ی رسمی دانشگاهی، نشان دهنده این است که  شهروند خارجی گواهی، دیپلم، مدرک یا اعطائیه همانندی از کالج، دانشگاه، مدرسه یا دیگر کانون های آموزشی در حیطه توانایی اش داراست.

شهادت کارفرمای اخیر یا کارفرمای پیشین نیز نشانگر آن خواهد بود که شهروند خارجی، پیشینه چشمگیر کار تمام وقت، در کاری که در جستجوی آن است را داراست. (و منظور از چشمگیر در اینجا، به معنای داشتن پیشینه کاری ده ساله یا بیشتر است).

– شهروند خارجی که جایزه های ملی یا جهانی یا حق ثبت اختراع /  امتیاز دریافت نموده باشد.

– مدرک عضویت در سازمان‌هایی که به اعضای برتر خود نیاز دارند.

– مدرک تشخیص موفقیت‌ها و همکاری‌های چشمگیر در زمینه کار با هم رتبه‌ها، سازمان‌های دولتی یا سازمان‌های دارای حرفه خاص یا انجمن‌های تجاری.

– مدرک مشارکت‌های علمی یا کمک هزینه‌های آموزشی در زمینه‌ای که  شهروند خارجی در آن فعالیت نموده باشد.

فهرست
سازمان مهاجرتی الوند
ارسال از طریق Whatsapp